Neurodiverzita.cz

Místo, kde naleznete informace i podporu

Neexistuje žádná přirozená norma, která by určovala, že jeden způsob vidění a prožívání světa je lepší, než ty ostatní. Dostali jste se na tyto stránky, protože hledáte konkrétní informace o autismu nebo potřebujete pomoc.

Autismus je fenoménem vývoje

Začíná již v momentě početí a má pervazivní mnohaúrovňový vliv na vývoj během celé délky života. Autismus vede ke zřetelně atypickým způsobům myšlení, pohybu, interakce a senzorického i kognitivního zpracovávání informací. Jednou z analogií, s níž se můžeme obvykle setkat je, že autističtí jedinci mají z neurologického hlediska jiný „operační systém“ než neautističtí jedinci.

Dr. Nick Walker

Usměvavý bílý muž s nakrátko střiženými vlasy
Usměvavá asiatka v brýlích s krátkými černými vlasy.

Rodiče se vždy významně podíleli na rozhovorech o autismu

Mnohokrát byli rodiče, kteří nejsou autisty, hlavním a jediným hlasem, který o autismu mluvil, zatímco dospělí autisté byli z diskuse vyloučeni. Pravdou je, že hlasy nás všech jsou cenné, důležité a potřebné.

Lydia Brown

Autismus se netýká jen chlapců a mužů

Obecně jsou autistické ženy málo reprezentovány v literatuře a neexistuje ani moc výzkumů, které by se zabývaly tím, jak se u nich odlišnosti projevují.

Emma Van der Klift

Autismus není neproniknutelnou zdí

Nechte své dítě aby vás naučilo něco ze svého jazyka, nechalo vás nahlédnout část svého světa.

Jim Sinclair

Jak můžeme pomoci

Když jsme v roce 2012 začínali, bylo velice těžké sehnat v ČR soudobé informace o autismu. Chyběly odpovědi na zcela zásadní otázky ohledně toho, jak autistické děti, dospívající i dospělí vnímají a prožívají svět a jak jim můžeme nejlépe pomoci. Dnes už tyto odpovědi známe a přejeme si, abyste je mohli znát i vy. Ty nejcennější pocházejí přímo od samotných autistů a autistických odborníků.

Ani ty nejlepší informace nemohou nahradit možnost probrat konkrétní situaci s někým, kdo vám rozumí. Proto poskytujeme konzultace pro rodiny a organizace.

Autismus je srozumitelný

I dnes se často setkáme s představou autismu jako něčeho záhadného, neuchopitelného, něčeho, co se vymyká běžnému chápání. V populární představivosti přetrvává obraz autistů samotářů, kteří přes veškerou snahu nedokážou komunikovat se světem ostatních. Můžeme se setkat s tím, že někdo “léčí” autismus nebo “pomáhá autistům skrze nácviky chování a sociální komunikace” nebo také s tím, že daný člověk “bojuje s autismem”, případně “trpí autismem.”

Podobné představy nebo vyjádření veskrze podporují výlučnost autismu a mohou stigmatizovat nejen autisty, ale i jejich rodiny a okolí. Vycházejí z předpokladu, že problém se nachází v autistech samotných nebo v nějaké nemoci, kterou trpí. Je příznačné, že autismus je odborně charakterizován jako porucha komunikace, empatie (sociální interakce) a představivosti (způsob hry, volba zájmů). Ve vztahu k autistům totiž selháváme ve všech těchto oblastech. Neumíme s nimi dobře ani vhodně komunikovat, historicky jsme se dopustili (a stále se dopouštíme) řady mylných předsudků o jejich prožívání a je pro nás nepředstavitelné, že mohou mít velice bohatý a pestrý vnitřní svět a imaginativní a smyslové prožívání, s čímž se pojí i jejich volba zájmů.

Komunikace je výsledkem úsilí obou stran. Představa o autismu jako poruše vychází z dnes již překonaného pohledu na to, že odchylky od pomyslné normy, jsou negativními abnormalitami, poruchami a je třeba je odstraňovat. V souladu s rostoucími poznatky o genetice, neurologii, lidském vývoji a psychologii víme, že pestrost a variabilita jsou součástí lidské genetické informace a že křivka vývoje jedince je určena stejně tak geneticky, jako vnějšími faktory a situacemi s nimiž se setká během svého vývoje. Jinými slovy – autisté k nám mají stejně blízko nebo daleko, jako my máme blízko nebo daleko k nim. 

Pokud k sobě vzájemně budeme přistupovat s empatií a respektem, zjistíme, že rozdílnost našeho vnímání a prožívání není zdaleka tak propastná, jak by se mohlo zdát. To je zásadní zejména pro rodiče autistických dětí, ale také pro dospívající a dospělé autisty, kteří se setkali se zklamáním a nepřijetím a mohou ztrácet naději na to, že jejich život se promění k lepšímu.

Z výše uvedeného také plyne, že pokud chceme zlepšit naše porozumění autismu, pak tím hlavním zdrojem informací a nejdůležitějším partnerem pro nás jsou samotní autisté. Beze zbytku platí, že:

Autismus není záhadou pro ty, kdo s ním žijí

Zdánlivě nepochopitelné vnější projevy autismu, které vnímáme jako problémové, mají svůj smysl a funkci. 

Chování, které vnímáme jako problémové” nebo “agresivní” má vždy svůj důvod

Pokud mu dokážeme porozumět, dokážeme také poskytnout vhodnou formu podpory.

Klíčem ke změně je citlivé porozumění, přijetí a podpora

Autisté mohou prožívat úzkost, mají obtíže se sebevědomím, sebedůvěrou, pocitem nepatřičnosti, osamělosti. Sklon k sebevražednému jednání je násobně vyšší než u neautistické populace. Nikdo by neměl být vystaven zničujícím pochybnostem o tom, zda je plnohodnotným člověkem, zda má právo na vlastní život, kamarády či lásku, zda má právo být sám sebou.

Neurodiverzita nabízí zlepšení

Paradigma neurodiverzity pracuje s předpokladem, že v rámci lidské neurologie existuje přirozená variabilita. Neurologické rozdíly, jako je autismus, ADHD, dyslexie a další, by měly být chápány jako přirozená součást lidské diverzity, nikoli patologizovány nebo stigmatizovány.

Způsob, jakým společnost dnes někdy vnímá a léčí neurologické rozdíly, je často škodlivý či diskriminační. Namísto stigmatizace, soudů a praktik, které směřují k segregaci a izolaci, se hnutí za neurodiverzitu soustředí na takové formy podpory, které umožňují jednotlivcům, aby mohli plně participovat na svých životech, být součástí kažodenního života společnosti.

Každý z nás prožívá svět jedinečným způsobem, který odpovídá naší životní zkušenosti. Cílem je hledat a nabízet takové formu podpory, které vedou ke zvýšení kvality života a životní spokojenosti, k pocitu, že jsem přijímán a nikoliv souzen.

Neurodiverzita není jen o autismu, ale o všech, jejichž neurologie funguje rozdílně, ať už důsledkem genetiky, nemoci, nehody, traumatu, nebo individuálního vývoje.

Ve spolupráci s rodiči a autistickou komunitou jsme přeložili a vydali několik důležitých knih, které vám pomohou autismu lépe rozumět.

158 miliónů

autistů žije na světě dle oficiálních statistik (zpravidla se uvádí 2.2% populace). Skutečné číslo bude však násobně vyšší – naprostá většina autistů žije bez diagnózy a nikdy se do statistik nedostanou. Také je zde překryv diagnóz mezi autismem, vývojovou dysfázií, ADHD a dalšími diagnózami

Více u chlapců?

uvádí se, že autismus je 4x častější u chlapců, než u dívek. Jde ale o mýtus způsobený tím, že diagnostické procesy jsou historicky odvozovány od toho, jak se autismus projevuje u chlapců. Dnes už víme, že diagnostika dívek a žen selhává a často se jim tak nedostává potřebného uzpůsobené a podpory

Neviditelní dospělí

co se stane s autistickým dítětem, když vyroste? Stane se z něj autistický dospělý. Většina služeb je však zaměřena na děti a autisté tak po 15. nebo 18. roce zmizí z našeho povědomí, ačkoliv mohou nadále potřebovat pomoc a podporu. Většina dospělých autistů však žije bez diagnózy. Autismus je přirozenou součástí lidstva

V současné době se u lidí s autismem setkáváme s lékařskou diagnózou poruchy autistického spektra. S touto kategorizací nesouhlasím. Nesouhlasím s patologizací celé jedné části populace, zejména když s touto částí populace není nic v nepořádku.

– Nick Bevin
 • Osoby na spektru

  „Rozmohl se nám tady takový nešvar…“ Známá věta z filmu Pelíšky dobře popisuje převládající neochotu označovat autismus termínem „autismus“ a autisty termíny „autista, autistický.“ Můžeme se tak setkat s termíny jako jsou „člověk s autismem“ nebo „osoba na spektru, člověk na spektru“, případně „na spektru autismu.“ Ti, kdo je používají, k tomu mohou mít různé…
  Více

  Celý článek

 • ABA a Logopedie

  V posledních letech klienti často mluví o tom, že jejich děti se setkávají s Aplikovanou behaviorální analýzou v rámci logopedické péče. Bavíme se o tom, jak prvky tohoto přístupu děti vnímají a jak na ně reagují, ale i o tom, jak s jejich reakcemi pracují logopedi. Vysvětlit možné dopady ABA například logopedovi, který s dítětem…
  Více

  Celý článek

 • Které terapie autistickým dětem opravdu pomáhají?

  Ve dvou a půl letech uměl můj autistický syn více slov, než mnoho jiných autistických dětí v logopedické skupině rané péče. V té době jsem věděla jen velmi málo o tom, jak rozmanité mohou autistické rysy být, takže jsem předpokládala, že tento vzorec bude pokračovat. Přesto o dva roky později několik týchž dětí mluvilo bez…
  Více

  Celý článek

 • 10 tipů pro rodiče, kteří se s autismem teprve seznamují

  Právě jste zjistili, že vaše dítě trpí autismem. Zde je 10 tipů pro všechny, kteří se s autismem a autisty teprve seznamují. Upozorňujeme, že se jedná o obecné pokyny. Každý autista je jiný a může mít jiné smyslové a/nebo komunikační potřeby. Autisté jsou lidské bytosti.Nejsme „ztraceni ve svém vlastním světě“.Můžeme se vyvíjet odlišně, a to…
  Více

  Celý článek

 • NEURODIVERZITA: NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE

  V roce 2014 jsem napsal článek „Neurodiverzita: několik základních pojmů a definic“. Zatím je to ze všech článků, které jsem napsal, ten, který byl nejčastěji citován v pracech jiných lidí (akademických i jiných). Definitivní, citovatelnou verzi této eseje spolu s doplňujícími komentáři najdete v mé knize Neuroqueer Heresies. Při odkazování na mou práci mějte prosím…
  Více

  Celý článek

 • Setkávám se s autisty, kteří nevědí, že jejich mysl funguje jinak

  V dnešním světě žijí lidé, kteří nevědí, že jsou neurodivergentní, a možná se to nikdy v životě nedozvědí. To, že nevíme, že náš mozek funguje jinak, než mozek mnoha jiných lidí na této planetě, může mít dopad na nás, na naše duševní zdraví a pocit vlastní hodnoty; když se neustále srovnáváme s ostatními lidmi kolem…
  Více

  Celý článek