Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Rozhovor: Včelka je osobní trenér čtení pro každé dítě

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Rozhovor: Včelka je osobní trenér čtení pro každé dítě

Na obrázku je učitelka u interaktivní tabule a děti, které se dívají na to, co je na tabuli. Na tabuli je aplikace pro nácvik čtení - včelka. Děti se učí přiřadit správná slova k obrázkům

Jak vznikl nápad na Včelku – aplikaci pro nácvik čtení – a jak náročné bylo jej realizovat?

Nápadu vytvořit online aplikaci Včelka předcházela realizace aplikace Rozečti.se, která je zaměřena na výuku rychlého čtení a je určena především vysokoškolským studentům a obecně dospělým uživatelům. V rámci práce na rozvoji této aplikace jsme postupně přicházeli na fakt, že je se čtením nutno pomoci především dětem a to zejména těm, které mají čtení špatně naučené nebo mají diagnostikovánu některou ze specifických poruch učení, například dyslexii. Nápad na aplikaci věnovanou nejmenším čtenářům byl tedy na světě.

Autoři aplikace včelka přebírají ocenění od Nadace Vodafone. Na obrázku je symbolický šek na 200.000 Kč

Jaká byla role odborníků při vzniku aplikace a nakolik se dnes podílejí na jejím rozvoji?

Při vzniku aplikace byla pomoc odborníků stěžejní, neboť nám aktivně pomáhali převést to, co znali z praxe z pedagogických poraden a jiných odborných pracovišť, do nové interaktivní podoby online. Přesun z papírové podoby do podoby moderní aplikace otevřel nové možnosti práce s dětmi a to například v podobě využití hlasových nahrávek, prvotní diagnostiky online či okamžitého hodnocení odvedené práce.

náhled dotazníku diagnostiky čtení. Nabízí různé výroky o čtenářské úrovni dítěte a rodič má zaškrtnout ty, které odpovídají

V současnosti na odbornost Včelky dohlíží v rámci našeho týmu stále PaedDr. Renata Wolfová a PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D., renomované pedagožky s mnohaletou praxí v oboru českého školství. Vzhledem k tomu, že aplikace expanduje i za hranice naší země, aktuálně spolupracujeme také s pedagogickými odborníky ze Slovenska například PaedDr. Tatianou Gandelovou či Mgr. Zdenkou Valekovou. Za naše odborné kolegy z Polska můžeme jmenovat Mgr. Violettu Piaseckou. Dalším desítkám odborných pracovníků jsme vděčni za jejich podporu, rady a zpětnou vazbu.

Včelka není jen o čtení. V jakých oblastech pomáhá rozvíjet schopnosti dětí?

V rámci schopnosti správného čtení, je nutné si uvědomit, že nejde pouze o proces čtení jako takového, tedy přečíst text správně, pokud možno plynule a bez chyb. Důležitou složkou čtenářské gramotnosti je také samotné porozumění textu, které dělá stále větší problémy také starším dětem (jak každoročně ukazují přijímací zkoušky či podobné modelové testy). Aplikace Včelka pracuje i s touto problematikou a to v sekci věnované právě porozumění čtenému obsahu textu. Toto porozumění je následně ověřováno sérií náhodně generovaných otázek, na které musí čtenář správně odpovědět.

Jedinečnost Včelky spočívá zejména v její zábavné složce. Snažíme se, aby byl výukový proces pro děti příjemně stráveným časem a ne trestem za jejich případný čtenářský neúspěch. Aplikace pomáhá dětem vnímat svůj problém (děti mohou například porovnat svou úroveň čtení na začátku používání aplikace a v průběhu jejího užívání) a vypořádat se s ním a to formou her i motivační složky v podobě odměn. Můžeme tedy říct, že aplikace využívá dětské soutěživosti a touze po vlastním úspěchu a tlačí tak do pozadí možný odpor ke vzdělávání jako takovému.

Text, ve kterém chybí některá slova. Dole je seznam chybějících slov. Dítě má slova správně doplnit.

Chystáte do budoucna další obory učení? Které?

Pokud zůstaneme v jazykové sekci vzdělávání, je v současné době k dispozici ve Včelce nejen čeština, ale nově také angličtina. V rámci anglického jazyka mohou děti v aplikaci procvičovat hlavně slovní zásobu a gramatiku. Podobně jako angličtina bude výhledově k dispozici také španělština a další populární světové jazyky.

Na obrázku je čepice a tři písmena k doplnění anglického slova "hat" písmena a a t jsou již doplněna. Dítě si má vybrat ze série písmen písmeno H

Nezapomínáme ve svých záměrech také na děti bilingvní, pro které je čeština druhým jazykem a jejich mateřština je odlišná. Brzy je tedy v plánu v rámci tréninku čtení v českém jazyce i zapojení dalších jazyků, například vietnamštiny nebo ukrajinštiny. Intenzivně také pracujeme na vylepšování verze slovenské a polské Včelky. Reagujeme tak na jazykové potřeby dětí, které navštěvují školy u nás i za hranicemi České republiky.

V sekci nejazykové pak nevylučujeme postupnou expanzi do oblasti jiných školních předmětů, například matematiky.

Včelka „roste“ s dítětem – zatímco cvičení na začátku jsou jednoduchá, postupně se objevují složitější varianty podle toho, jak si dítě danou látku osvojuje? Můžete prozradit více o tom, jak tento systém funguje a jak dlouho může Včelka takto dítě provádět?

Včelka je opravdu dlouhodobým průvodcem dítěte a může jej tak provázet celým prvním stupněm základního vzdělávání. V případě diagnózy specifické poruchy učení (tedy například dyslexie) se tato doba prodlužuje přes druhý stupeň základního vzdělávání až ke vzdělávání střednímu.

Online aplikace slouží jako tzv. osobní trenér čtení, který automaticky diagnostikuje problémové oblasti čtení dítěte a následně navrhuje vhodná zábavná a zároveň odborná cvičení. Jinými slovy Včelka nenutí dítě procházet aplikací na úrovni, která by pro něj byla příliš jednoduchá či naopak složitá, ale responzivně reaguje na jeho aktuální potřeby, které se mohou v průběhu jeho růstu měnit.

Obrazovka na které lze snadno upravit obtížnost cvičení

Včelka obsahuje i statistický modul, který umožňuje rodičům / učitelům lépe porozumět tomu, jak na tom dítě je, jaká cvičení ho nejvíce baví. Můžete ho krátce popsat a říci, jak konkrétně může nahlížení do těchto statistik rodičům a učitelům pomoci v jejich práci?

Pokud rodič s dítětem či dítě iniciativně samo pracuje se Včelkou pravidelně, jsou pokroky opravdu brzy znatelné i pouhým poslechem. Nicméně některá zlepšení vyžadují svůj čas a tak je rodičům k dispozici statistický modul, který poskytuje podrobný a přesný přehled o tom, jak se dítěti ve Včelce daří a jak jednotlivá cvičení vnímá. Mimo tuto funkci aplikace, také pravidelně sama rodiče informujeme o pokroku dítěte skrze e-maily.

na obrázku je graf znázorňující čtenářský pokrok dítěte

Výhodou aplikace je také možnost sdílení dohledu nad výsledky jednotlivého dítěte. Pokrok jednoho uživatele tak může sledovat rodič i jeho učitel či další zainteresovaný dospělý současně. Tato funkce je velice užitečná například pro pracovníky pedagogických poraden či logopedických pracovišť, neboť mohou kontrolovat zda dítě doma opravdu čtení trénovalo (případně tak mohou odhalit, zda daný problém přetrvává i když dítě trénovalo a zvolit tak jiný přístup). Stejně užitečná je funkce sdíleného dohledu v případě, že učitel ve škole podchytí problém žáka, Včelku mu doporučí a když dítě dorazí se svým problémem k odborníkovi, může se prokázat svými dosavadními výsledky. Odborník pak nemusí začínat s dítětem od nuly a může zpětně sledovat jeho práci ve Včelce.

Rodič má také možnost aktivně dítěti změnit obtížnost učiva. To udělá na základě statistického přehledu?

Výhodou Včelky je její samostatnost co se tohoto ohledu týče. Aplikace samotná totiž dokáže posoudit zda je dítě připraveno postoupit na vyšší úroveň daného cvičení, případně mu cvičení sama vyměnit. Pracuje zde s výsledky jeho práce a jeho subjektivním pocitem z daného úkolu. Tento pocit vyjadřuje po skončení cvičení dítě pomoci smajlíků (víme tak, zda pro něj bylo toto konkrétní cvičení lehké, neutrální nebo naopak těžké). I rodič může samozřejmě měnit obtížnost, variantnost a další proměnné dle svého vlastního uvážení. Může tak učinit v nastavení základním, kde například posune obtížnost dolů či nahoru nebo v nastavení pokročilém, kde pracuje již s výběrem konkrétních prvků jednotlivých cvičení.

Včelku používá opravdu velké množství Základních Škol po celé ČR. Máte informace o tom, jakým způsobem ji učitelé zařazují do výuky?

Zapojení Včelky do každodenní výuky je ryze individuální záležitostí každého učitele. Obecně můžeme říci, že se velice osvědčila práce s interaktivní tabulí či projektorem, kdy vyučující promítá interaktivní cvičení korespondující s aktuálně probíranou látkou, například procvičování slov s předložkami, rozslabikování jednotlivých slov či slova s bě, pě, vě. Včelka je zábavnou formou výuky, proto je u dětí velice oblíbená a může tak pomoci učiteli aktivizovat děti, když jsou unavené nebo jen nevěnují výuce dostatek pozornosti (například přímo před nebo přímo po přestávce).

Na obrázku má dítě z číslis 1-10 vybrat tu, která odpovídá počtu slabik ve slově hrníček. Má také pro každou slabiku určit výběrem tečky nebo čárky, zda je krátká nebo dlouhá

Oblíbené je samozřejmě také využití většího množství tabletů, kdy může učitel upravit každému žákovi či skupině žáků jednotlivá cvičení dle konkrétních specifických potřeb. Tento individuální přístup k jednotlivci oceňují učitelé nejen v inkluzivních třídách, ale i obecně.

Pokud by rodiče chtěli doporučit svojí škole Včelku, které informace by měli odkazovat?

Pokud jsou rodiče doma se Včelkou spokojeni a uvítali by, aby se jejich dítě zábavnou formou vzdělávalo i jinde, je nejjednodušším krokem odkázat školu na webovou stránku aplikace, tedy na stránku https://www.vcelka.cz/skoly Zde v sekci určené přímo školám, získá škola či konkrétní učitel možnost si naši aplikaci vyzkoušet v dlouhodobějším časovém horizontu a to zcela zdarma. V případě jakéhokoliv dotazu či problému se škola samozřejmě může ozvat na všudypřítomné kontaktní e-mailové adresy či telefonní číslo.

A dobrá zpráva nakonec: Čtenáři a členové komunity webu MujAutismus.cz od nás dostávají dárek a mohou tak využít unikátního promo kódu MUJAUTISMUS2019 a vyzkoušet si tak aplikaci Včelka na celé tři týdny zcela zdarma. Neváhejte tedy a vyzkoušejte svůj promo kód ještě dnes na https://www.vcelka.cz/

Na obrázku je malovaná včelka, která se usmívá na dítě a gratuluje mu k dobře splněnému úkolu

Author