Plaská 7, Praha 5 – Újezd, Malá Strana
+420775274281

Opakování manter a repetitivních frází během denních aktivit

Jak rozumět autismu, ADHD a životu, když zrovna nedává smysl

Opakování manter a repetitivních frází během denních aktivit

S opakováním manter nebo krátkých repetitivních frází se lze setkat v různých kulturách a je
běžné i v křesťanství. Na působení manter nebo repetitivních frází lze pohlížet ze tří hledisek:

 1. Efekt opakování: Účinek opakujících se slov, vět nebo frází vede podle autorů Berkovich-
  Ohana (2015) k deaktivaci mozkové kůry a zklidnění. Citovaní autoři zkoumali efekt
  opakování za pomoci funkční magnetické resonance (fMRI). Toto zjištění nepřekvapuje, už
  podstatně dříve zjistil H. Benson, že pozitivní efekt má i opakování anglické číslovky „one“
  (např. Galvin et al., 2015).
 2. Lexikální význam: Lze předpokládat, i když ne dokázat, že opakování repetitivní fráze
  bude účinnější, jestliže souzní s názory a duchovní orientací praktikujícího.
 3. Zvuková kvalita: Podle tradice má podstatný efekt i zvuková kvalita opakované fráze. Ne
  jako důkaz, ale pro zajímavost dodáváme, že sanskrtská Mantra míru zní: „Óm šánti“ (slovo
  šánti znamená mír). Citoslovce, která mají zklidnit, znějí česky „pšt“ a anglicky „ssh, hush,
  shush“. Podobně znějící citoslovce stejného významu lze najít i v němčině. Ve všech
  zmíněných jazycích se v těchto výrazech objevují sykavky.

Shora dolů nebo naopak?

Kdosi výstižně poznamenal, že postupy, jak se uklidnit, lze rozdělit na dvě skupiny.

 1. Ty, které působí shora dolů, např. psychoterapie rozhovorem a nehybně praktikované
  meditační a relaxační techniky.
 2. Ty, které působí zdola nahoru, např. klidné brániční dýchání s prodlouženým výdechem
  a fyzická aktivita, jako je chůze. K tomu dodáváme, že bažení u návykových nemocí,
  podobně jako hněv, připravuje tělo na boj a dochází při něm ke zvýšenému prokrvení hlavy
  a rukou. Ke zvládání bažení se proto zvlášť dobře hodí ty formy fyzické aktivity, které
  zaměstnají především nohy, jako je zmíněná chůze.
  Opakování manter např. při chůzi v bezpečném terénu, obě uvedené možnosti vhodně
  kombinuje.

Praktická aplikace
Opakování manter během běžných denních aktivit doporučují Hulett et al. (2023). Ti na
základě literatury konstatují, že taková kombinace působí příznivě na dospělé všech věkových
kategorií, muže i ženy, zdravé i nemocné. K pozitivním závěrům došly i studie provedené
u válečných veteránů s posttraumatickou stresovou poruchou (Crawford et al., 2019,
Malaktaris et al., 2022). Schneider et al. (2023) doporučují na základě publikovaných
kontrolovaných studií opakování manter během denních aktivit, tj. např. při chůzi, úklidu
nebo dechových cvičeních. Zvláště vhodné je to pro ty, kdo jsou vystaveni nadměrnému
stresu včetně zdravotníků. K tomu dodáváme, že podle autorů Oman (2022) se o opakování
manter zajímá přibližně 1,6 % obyvatel USA, tedy 3,6 miliónu dospělých. Výše citovaní
autoři ponechávají pacientům při výběru mantry nebo repetitivní fráze naprostou volnost. K tomu bychom dodali, že je dobré se držet jedné mantry nebo repetitivní fráze, aby se její
opakování zautomatizovalo. Výhodou uvedeného postupu je i to, že ho lze použít, když je
právě třeba, např. někdo cestuje letadlem, nastanou komplikace a on dostane strach. Tiché
opakování mantry nebo repetitivní fráze ho nenápadně zklidní.

Kontraindikace
Opakování manter a repetitivních frází může navodit relaxaci a přejít v mikrospánek. To není
vhodné při činnostech, které vyžadují naprosté soustředění, jako je řízení motorového vozidla.

Opatrnost bychom také doporučovali u osob s psychotickou poruchou schizofrenního okruhu
a krátce po prodělané psychotické poruše vyvolané psychoaktivními látkami, protože v této
oblasti neexistuje dostatek zkušeností.

Literatura
Berkovich-Ohana A, Wilf M, Kahana R et al. Repetitive speech elicits widespread
deactivation in the human cortex: the „Mantra“ effect? Brain Behav. 2015; 5(7):e00346.
Crawford, J. N, Talkovsky A. M, Bormann J. E. et al. Targeting hyperarousal: Mantram
Repetition Program for PTSD in US veterans. European Journal of Psychotraumatology 2019;
10(1):1665768.
Galvin JA, Benson H, Deckro GR et al. The relaxation response: reducing stress and
improving cognition in healthy aging adults. Complement Ther Clin Pract. 2006; 12(3):186-
191.
Hulett JM, Corona M, Hartman BM, Bormann JE. A systematic review of interventional trials
reporting relationships between silent mantram repetition and health in adults. Complement
Ther Clin Pract. 2023; 50:101709.
Malaktaris A, McLean CL, Mallavarapu S et al. Higher frequency of mantram repetition
practice is associated with enhanced clinical benefits among United States Veterans with
posttraumatic stress disorder. Eur J Psychotraumatol. 2022; 13(1):2078564.
Oman D, Bormann JE, Kane JJ. Mantram Repetition as a Portable Mindfulness Practice:
Applications During the COVID-19 Pandemic. Mindfulness (N Y). 2022; 13(6):1418-1429.
Schneider JK, Abdullahi SG, Easton SD et all. Mantram repetition and psychological distress:
A systematic review and meta-analysis. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2023; 30(3):389-397.

Author